Có bao giờ trong giấc mơ bạn thấy ma chưa? Tôi chắc chắn là trong số những người đang ở đây đã từng ngủ mơ thấy ma? Vậy mơ thây ma có điềm gì? tốt hay là